Skip to content

Чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на “Ќафасан“

Започнато е чистење на канавки, риголи, пропусти, берми и кресање на банкини на “Ќафасан“.

Изведувач на рaботите: Мирсат Комерц – Кичево

Сподели: