Консултантски услуги Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието

Проект за рехабилитација на национални и регионални патишта и Проект за надградба и развој на патишта.

Документот за консултантски услуги, Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието можете да го симнете на следниов линк .