Skip to content

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ОПРАВДАНОСТ НА КОНЦЕСИЈАТА НА ДОБРА ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ А2 (КОРИДОР VIII) ДЕЛНИЦА ГОСТИВАР – КИЧЕВО

Извештајот може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: