Skip to content

Проект: Изградба на експресен пат А1, делница Мост на река Раец- клучка Дреново – Извештај за консултација со јавноста на Студија за ОВЖС, Не-техничко резиме и Оцена на критичните живеалишта

Проектот може да го преземет во pdf формат тука.

Сподели: