ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта
Скопје, 17.03.2020

И З В Е С Т У В А Њ Е

Јавното претпријатие за државни патишта ги информира и им укажува на сите наши соработници дека со цел превенција, заштита и елиминирање на секоја можност за ширење  од Covid-19, доставата на писмена и на секаков вид на друга документација може да ја вршат и во електронска форма на следнава меил адреса: arhiva@roads.org.mk

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.