ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.