ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE


Në pajtim me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të dhënave personale, persona të autorizuar
në Ndërmarrjen Publike për Rrugë Shtetërore janë:

  • Person i autroizuar për mbrojtjen e të dhënave personale

Albana Balrami - email: albanak@roads.org.mk

 

  • Person i autorizuar për sigurinë e sistemit të informacionit (administrator në sistemin e informacionit)

Branko Cvetanovski - email: c.branko@roads.org.mk

 

  1. Udhëzues për informim, realizimin e të drejtës për qasje dhe korigjim të të dhënave personale të sublektit të të dhënave personale
  2. Formular nr.1 – KËRKESË për dorëzim të informacioneve për përpunim të të dhënave personale
  3. Formular nr.2 – KËRKESË për plotësim, ndryshim dhe shlyerje të informative për përpunim të të dhënave personale
  4. Formular nr. 3 – KËRKESË për parandalim të përpunimit të të dhënave personale

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.