LIGJI PËR NDËRMARRJET PUBLIKEprint

Në vazhdim mund ta shkarkoni Ligjin për ndërmarrjet publike me të gjitha ndryshimet dhe plotësimet të publikuara në Gazetën zyrtare të RM-së.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.