PROKURIME PUBLIKE

Supply number: 40/2015

Analizat dhe mendimet profesionale konsultative gjatë projektimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së rrugëve shtetërore në RM, konsultimet profesionale gjatë punëve përgatitore për hartimin e dokumentacionit teknik, konsultimet profesionale gjatë hartimit të dokumentacionit teknik, revizioni i hartimit të dokumentacionit teknik, dhënia e mendimeve dhe analizave profesionale konsultative gjatë ndërtimit, mbindërtimit - rehabilitimit të konstruksioneve të karrexhatëve të rrugëve dhe objekteve në to dhprint

From: 04.05.2015
To: 22.06.2015
Contract type: Shërbime
Procedure type: Procedurë e hapur

Përmbajtjen e shpalljes për ndarjen e marrëveshjes për furnizime publike mund ta merrni në formatin pdf këtu.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.