Мени

Правилник за начинот,постапката и условите под кои Агенцијата за државни патишта дава согласност за изградба на државен пата на друг инвеститорпечати

Правилник за начинот,постапката и условите под кои Агенцијата за државни патишта дава согласност за изградба на државен пата на друг инвеститор, Службен весник на РМ број 99 од 22.07.2011 година

Сподели: