Мени

Одлука за висината на надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат во заштитниот појас ...печати

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за висината на надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот, објавена во Службен весник на РМ бр.139/2008.

Сподели: