ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 64/2013

Експресно пренесување на пратки - брза поштапечати

Од: 11.06.2013
До: 24.06.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Содржината на огласот за барање за прибирање на понуди можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: