ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 50/2019

Банкарски услуги во времетраење од три годинипечати

Од: 29.03.2019
До: 28.05.2019
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: