ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 48/2019

Опрема за видео надзор во тунели, превои и делниципечати

Од: 29.03.2019
До: 03.06.2019
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Огласот за доделување договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: