ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 34/2014

Набавка на патна опрема и сигнализацијапечати

Од: 18.03.2014
До: 10.04.2014
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Отворена Постапка

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: