ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 33/2014

Ситен инвентарпечати

Од: 18.03.2014
До: 25.03.2014
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: