ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 31/2014

Набавка на ХТЗ опремапечати

Од: 14.03.2014
До: 26.03.2014
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: