ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 30/2014

Одржување на ПП централа, ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјувањепечати

Од: 10.03.2014
До: 21.03.2014
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: