Skip to content

Publikimi i dokumenteve për mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe aspekteve sociale sipas procedurave të BERZH-it, për projektin për ndërtimin e Autostradës A4, Shkup – Bllacë, Nënsegmenti 2, km 2+000 deri në km 12+250

Publikimi i dokumenteve do të zgjasë 120 ditë nga dita e publikimit.
Komentet ose sugjerimet e juaja  për përmirësimin e disa aspekteve të projektit mund t’i dorëzoni në adresat e kontaktit, të shënuara në dokumentet në afatin e paraparë. Versioni i printuar i dokumenteve është i disponueshëm për inspektim në Zyrën e paraqitjes të Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore në adresën në vijim: Rr. “Dame Gruev” nr. 14, 1000 Shkup.
Inspektimi mund të kryhet çdo ditë me fillim nga ora 09:00 deri në ora 15:00.

Linku:
Përmbledhje Jo-Teknike – NTS

Pjesë: