Skip to content

Ka përfunduar rehabilitimi i udhëkryqit në Konjare të Epërme të Kumanovës

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore e përfundoi rehabilitimin e udhëkryqit në fshatin Konjare të Epërme të Kumanovës dhe realizoi plotësimin funksional të lidhjes së komunikacionit në rrugën rajonale R 1104 me autostradën Aleksandri i Madh në Korridorin 10. Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Aleksandar Stojanov, i shikoi punët pas përfundimit të punëve ndërtimore

Lidhja e komunikacionit në drejtimin prej Kumanovës drejt kufirit me Serbinë deri më tani mundësoi vetëm përjashtimin nga autostrada drejt rrugës rajonale, kurse pas ndërtimit të korsisë së re të komunikacionit u mundësua edhe bashkëngjitja në autostradën Aleksandri i Madh nga rruga rajonale për vendbanimet të cilat gravitojnë në këtë rajon. Pastaj u bë zgjerimi i korsisë ekzistuese të autostradës dhe u bë ndërtimi edhe i një korsie të komunikacionit për automjetet që bashkëngjiten në autostradën në drejtim të kufirit me Serbinë. Në udhëkryq është vendosur një sinjalizim i ri standard vertikal dhe horizontal.

 

Mjetet financiare për rehabilitimin e udhëkryqit në shumë prej 12 milionë denarë sigurohen përmes Programit Vjetor për Mirëmbajtjen dhe Mbrojtjen e Rrugëve Shtetërore.

Pjesë: