Skip to content

Janë rregulluar deformimet në autostradën Aleksandri i Madh, pjesa rrugore Veles-Gradsko

Drejtori i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore, Aleksandar Stojanov, sot e shikoi përfundimin e rregullimit të deformimeve në tri lokacione të pjesës rrugore Veles-Gradsko në autostradën Aleksandri i Madh.


Për shkak të paraqitjes së sipërfaqeve të mëdha të parrafshëta të asfaltit që shtrihen nëpër autostradë në të dyja drejtimet në tri lokacione, i domosdoshëm ishte rregullimi i tyre, sepse paraqesin rrezik për lëvizjen e sigurt të automjeteve ku shpejtësia e lëvizjes arrin 120 km/orë.

Për këtë qëllim, ishte hartuar Aktvendimi Teknik për Rregullim sipas të cilit në të tria lokacionet në të dyja drejtimet e autostradës u bë gërvishtja e alsaftit ekzistues deri në nivelin e tamponit. U bë zëvendësimi i tamponit, pas çka pasoi asfaltimi me dy shtresa të asfaltit bartës, asfaltit përfundimtar dhe në fund vendoset shënimi horizontal.
Investimi është në vlerë prej 10,3 milionë denarë.

Pjesë: