Skip to content

Raporti final për vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet shoqërore (RFVNMJASH) dhe Plani për menaxhim me mjedisin jetësorë (PMMJ) për rehabilitim të rrugës rajonale R1202, pjesa rrugore Novo Sello – Bunec

Raportin mund ta merrni në PDF format këtu.

Pjesë: