Skip to content

Draft Raporti për Vlerësimin Strategjik të ambientit jetësorë për Projektin “Rehabilitimi dhe rikonstruimi i rrugës shtetërore A3, pikë ndarja Shtip – Koçanë”

Pjesë: