Оrganizational unitSurnameNameTitle for the positionContact e-mail
 RUSTEMIEJUP Директорe.rustemi@roads.org.mk
 ТРПЕВСКИБЛАГОЈЧЕЗаменик директорb.trpevski@roads.org.mk
 ИСМАИЛИНАЏИСамостоен советник на Директорот од областа на одржување, заштита на патиштата и наплата на патаринаn.ismaili@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротВРАНЕШОЛИВЕРАРаководител на Одделение за организирање и подршка на работата на директоротo.vranes@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротMENSURERASHITOVIQСоветник на Одделение за организирање и подршка на работата на директоротm.rashitoviq@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротВЕЛИЧКОВСКАЖАКЛИНАСоветник за односи со јавностz.velickovska@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротИДРИЗИБУРИМПомлад соработник за односи со јавностb.idrizi@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротРИСТОМАНОВАЦВЕТАНКАСоветник преведувач на англиски јазикcristomanova@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротZUKASADIJEСамостоен референт – технички секретар на Директорот во Одделение за организирање и подршка на работата на директоротs.zuka@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротISMAILI JAKUPIANDRAПомлад соработник – преведувач на албански јазикa.jakupi@roads.org.mk
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротAHMETIVILDANEСамостоен референт – технички секретарv.ahmeti@roads.org.mk.
Одделение за организирање и поддршка на работата на ДиректоротJASHARISEDATВозач и одговорен на возен паркs.jashari@roads.org.mk
Одделение за информатички и комуникациски технологииРИСТОВСКИДРАГАНРаководител на Одделение за ИКТd.ristovski@roads.org.mk
Одделение за информатички и комуникациски технологииЦВЕТАНОВСКИБРАНКОТехнички референт за информатички и комуникациски технологииc.branko@roads.org.mk
Одделение за внатрешна ревизијаХОЏАИЛИРРаководител на одделение за внатрешна ревизијаilir@roads.org.mk
Сектор за правни работи, човечки ресурси и општи работиАТАНАСОВАСУЗАНАПомошник Директор за правни работи, човечки ресурси и општи работиsuzana.atanasova@roads.org.mk
Сектор за правни работи, човечки ресурси и општи работиТАСЕВСКИДАНИЕЛАПомошник раководител на Сектор за правни работи, човечки ресурси и општи работиdaniela@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаКОТЕВЃОРЃИСоветник за правни работи и застапувањеg.kotev@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаЦИКАРСКА ГОШЕВАЕЛЕНАСоветник за правни работи, подготовка и следење на експропријацијаe.cikarska@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаДАВИДОВСКИМИРЧЕСоветник за правни работи, подготовка и следење на експропријацијаm.davidovski@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаЗИБЕРИДРИЉОНСоветник за правни работи, подготовка и следење на експропријацијаd.ziberi@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаРИСТОВСКИРАНКОПомлад соработник за правни работи, подготовка и следење на експропријацијаr.ristovski@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаЛИМАНИЛИРИДОНАСоветник за административно – техничка поддршка за јавни набавкиl.limani@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаБЕЌИРИГЕНТСоветник за правни работи, подготовка и следење на експропријацијаg.bekiri@roads.org.mk
Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријацијаИВАНОВСКИСТОЈЧЕРеферент за документацијаs.ivanoski@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиЦВЕТКОВИЌБИЉАНАРаководител на одделение за човечки ресурси и општи работиbiljanal@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиЈОВАНОВАРОКСАНДАСоветник за човечки ресурси и општи работиr.jovanova@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиБАЈРАМИАЛБАНАСоветник за човечки ресурси и општи работиalbank@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиСТЕФАНОВСКАЖАКЛИНАРеферент за документацијаz.stefanovska@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиВЕЛКОВАИРЕНАРеферент-архиварi.velkova@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиЦВЕТКОВСКАВЕСНАРеферент-архиварvcvetkovska@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиУШКОВСКИИВИЦАсамостоен референт-координатор архиварi.uskovski@roads.org.mk
Одделение за човечки ресурси и општи работиОСМАНОВСКАЃУЛТЕНХигиеничар 
Одделение за човечки ресурси и општи работиМИТРОВСКАЗОРИЦАКафекувар 
Одделение за човечки ресурси и општи работиАДЕМОВСКАСЕЈХАНЕХигиеничар 
Одделение за човечки ресурси и општи работиФИЛИПОВСКИСАШОВозач 
Сектор за финансииМИНОВСКАТАТЈАНАПомошник Директор за финансииminovska@roads.org.mk
Сектор за финансииКУНОВСКИМИЛЕПомошник раководител на Сектор за финансииmile.kunovski@roads.org.mk
Одделение за финансиско планирање, маркетинг и продажбаТАСКОВСКА ПЕТРУШЕВСКИМАЈАРакводител на Одделение за Финансиско планирање, маркетинг и продажбаmaja.taskovska@roads.org.mk
Одделение за сметководство и плаќањеТОДОРОВСКАНАДАРеферент –благајник и контрола на повраток на средства од патна таксаnada.todorovska@roads.org.mk
Одделение за сметководство и плаќањеДИМЧЕВСКАСУЗАНАРеферент – сметководител и одговорен за плаќањаsuzana.dragomanova@roads.org.mk
Одделение за сметководство и плаќањеСТОЈКОВИЌНАДАСамостоен Референт – сметководител и контрола на приходиnada.stojkovik@roads.org.mk
Одделение за сметководство и плаќањеЖИВКОВИЌДИВНАРеферент сметководител и контрола на повраток на средства од патна таксаdivna.zivkovic@roads.org.mk
Одделение за сметководство и плаќањеСТОЈАНОВСКИЗОРАНМагационерz.stojanovski@roads.org.mk
Одделение за сметководство и плаќањеШУРЛИНОВСКАМАРЕРеферент сметководител, контрола на приходите и изработка на платаshurlinovska@roads.org.mk
Сектор за јавни набавкиСПАСЕВСКИПЕРИЦАРаководител на сектор за јавни набавкиspasevski@roads.org.mk
Сектор за јавни набавкиСТЕФАНОВСКА-БОГДАНОВСКАЖАКЛИНАПомошник раководител на сектор за јавни набавкиzaklinab@roads.org.mk
Одделение за спроведување на постапките за јавни набавкиТОДОРОВСКИАЛЕКСАНДАРРаководител на Одделение за спроведување на постапките за јавни набавкиaleksandar@roads.org.mk
Одделение за спроведување на постапките за јавни набавкиБОКАНДУШАНСоветник за јавни набавки – систем администраторdusan.bokan@roads.org.mk
Одделение за административно – техничка поддршка за јавни набавкиМИОВСКИТОШЕСамостоен референт за документацијаmiovski@roads.org.mk
Одделение за административно – техничка поддршка за јавни набавкиМАЏОВСКААНГЕЛИНАСоветник за административно – техничка поддршка за јавни набавкиangelina.madjovska@roads.org.mk
Сектор за инвестиции со средства од МФИСТОЈАНОВАМАГДАЛЕНАПомошник Раководител на Сектор за инвестиции со средства од РМmagdalena@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од МФИЃУЧИЌМАРЈАНСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИm.djucic@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од МФИСТОЈАНОСКИДИМЕСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИd.stojanoski@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од МФИСИМОНОВСКА ТОДОРОВСКААНГЕЛИНАСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИa.simonovska@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од МФИГОЛОМЕОВНИКОЛАСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИn.golomeov@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од МФИМИФТАРИШКЉЌИМСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИs.miftari@roads.org.mk
Одделение за подготовка на тендери за проекти со средства од МФИПЕТИВ МИШКОВСКАТИНАСоветник за подготовка на тендери за проекти финансирани со средства од МФИt.petiv@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од МФИПЕТРОВСКИБОШКОСоветник за инвестиции од делот за електроенергетски објектиb.petrovski@roads.org.mk
Одделение за подготовка на тендери за проекти со средства од МФИЈАНКОВИЌМИРЈАНАСоветник за подготовка на тендери за проекти финансирани со средства од МФИm.jankovic@roads.org.mk
Сектор за инвестицииQOKUARSIMПомошник Директор за инвестицииarsim.qoku@roads.org.mk
Сектор за инвестиции со средства од РММИТРЕНЦЕВИГОР Ракoводител на Сектор за инвестиции со средства од РМigorm@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од РМЦЕКОВМАРТИНРаководител на Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМm.cekov@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од РМПЕШЕВСКИДАРКОСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од РМd.pesevski@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта, со средства од РМДОДЕВСКИСТЕФАНСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од РМs.dodevski@roads.org.mk
Одделение за техничка подготовка и планирање со средства од РМЃОШЕВААЛЕКСАНДРАРаководител на Одделение за техничка подготовка и планирање  со средства од РМaleksandra.goseva@roads.org.mk
Одделение за техничка подготовка и планирање со средства од РМЈАКИМОВСКАВАЛЕНТИНАСоветник за административна подготовка на проекти со средства од РМv.jakimovska@roads.org.mk
Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМВРЗАЧКАВЕСНАСоветник за инвестиции и градба на патишта со средства од РМv.brzacka@roads.org.mk
Одделение за заштита на животна средина и социјални аспектиМИТЕВАДАРИНКАСоветник за заштита на животна срединаd.miteva@roads.org.mk
Одделение за заштита на животна средина и социјални аспектиМАНОВА ИЛИЌМИЛЕНАСоветник за заштита на животна срединаm.manova@roads.org.mk
Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаLATIFIEJUPПомошник Директор за  одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаe.latifi@roads.org.mk
Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаСЛАМКОВЗОРАНРаководител на Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаzorans@roads.org.mk
Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаТОШЕВСКИРОБЕРТОПомошник раководител на Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаroberto.tosevski@roads.org.mk
Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаКАРАКАШЕВКИРИЛПомошник раководител на Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаkirek@roads.org.mk
Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиИДРИЗИШАБАНРаководител на Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиidrizi@roads.org.mk
Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиСТАВРЕСКИГОРАНСоветник за одржување на  електроенергетски објектиgoran@roads.org.mk
Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиЛАЗАРЕВСКИЈОСИПСоветник за одржување на  електроенергетски објектиjosipl@roads.org.mk
Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиТРАЈАНОВСКИВАНЕСоветник за одржување на патиштаvanet@roads.org.mk
Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиДАУТИТАИПСоветник за одржување на патиштаdauti@roads.org.mk
Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објектиСТАМАТОСКАСУЗАНАРеферент за документацијаs.stamatoska@roads.org.mk
Одделение за заштита на патиштаГАШПАРОВАДРАГИЦАСоветник за издавање на одобрувања и одобренијаdragicag@roads.org.mk
Одделение за заштита на патиштаЈУРКОВСКИСТОЈАНРеферент за документацијаodobruvanja_vonreden_prevoz@roads.org.mk
Одделение за заштита на патиштаШЕШУМ  БУЛАТОВИЌАНКИЦАСоработник за вонреден превоз и проверка на тежина на возилаb.ankica@roads.org.mk
Одделение за заштита на патиштаХОТИИСАРеферент за документацијаisa@roads.org.mk
Сектор за безбедност на патишта и управување со патиштатаВЕЛКОВЗОРАНРаководител на Сектор за одржување, заштита на патишта и наплата на патаринаzoranv@roads.org.mk
Сектор за безбедност на патишта и управување со патиштатаСТОЈАНОВАЛЕКСАНДАРПомошник ракводител на Сектор за безбедност на сообраќај  и управување со патиштатаa.stojanov@roads.org.mk
Одделение за РАМСБАЈРАМИНЕЏАТРаководитен на Одделение за РАМСn.bajrami@roads.org.mk
Одделение за безбедност на патиштатаТОЛЕВАЈАСМИНКАСоветник за превентивни мерки, сигнализација и режим на сообраќајjtoleva@roads.org.mk
Одделение за РАМСИВАНОВСКИДУШКОСоработник за броење и анализа на сообраќај и мерење на тежиниd.ivanovski@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаБРЕЗОСКИМАРКОРаководител на Одд.за наплата и контролаpatarina@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаТРЕНЧЕВСКИСАШОСменоводител на наплата на патаринаs.trencevski@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаХАЛИТИХУСЕИНКоординатор за контролаh.haliti@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаБАНГИЕВСКИАЛЕКСАНДАРКонтролор за видео мониторинг контролаa.bangievski@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаЏЕМАИЛБЕКИМКонтролор за видео мониторинг контролаb.dzemaili@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаВЛАСАКУМЕРИТАКонтролор за видео мониторинг контролаm.vlasaku@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаЈАКИМОВСКИКОЈЧЕКонтролор за видео мониторинг контролаkontrola@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаСПИРОВСКИСАШОКонтролор за мобилна контролаkontrola@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаРИСТЕСКИМИТЕКонтролор за мобилна контролаkontrola@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаГИГОСКИТОНИКонтролор за мобилна контролаkontrola@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаМИЛОШЕВСКИМИЛАНКонтролор за мобилна контролаkontrola@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаАБАЗИИСАстручен оператор за контрола на дневни извештаиisa.abazi@roads.org.mk
Одделение за наплата на патарина и контролаМИТРОВСКАЕЛКАреферент оператор за контрола на дневни извештаи од патаринаelka.mitrevska@roads.org.mk
Одделение за контрола на сообраќајНИКОЛОВСКАМАРИЧКАСоветник за контрола на сообраќајm.nikolovska@roads.org.mk
Одделение за контрола на сообраќајТРАЈКОВЗОРАНСоветник за контрола на сообраќајz.trajkov@roads.org.mk
Одделение за контрола на сообраќајДИМИТРОВГОРАНСоветник за контрола на сообраќај и одржување на компјутерска опремаg.dimitrov@roads.org.mk
Одделение за контрола на сообраќајИВАНОВСКИПЕТАРреферент за контрола на сообраќај 
Одделение за контрола на сообраќајПАУНКОВАНАСТАСЕреферент за контрола на сообраќај 
Одделение за контрола на сообраќајБОЈАЏИЕВЈОВАНреферент за контрола на сообраќај 
Одделение за контрола на сообраќајНАУМОВСКАБИЛЈАНАреферент за контрола на сообраќај 
Одделение за контрола на сообраќајНАЦЕВАМАРИНАреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајКОЦЕВЛАЗАРреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајМЛАДЕНОВИЌРАНКОреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајИЛИЕВГОРАНреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајАРСОВАНЃЕЛреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајЛАЗОВКИРЕреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајЛАЗОВГЕРАСИМреферент оператор 
Одделение за контрола на сообраќајАНДОНОВИГОРреферент оператор