ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија за периодот од 2021 - 2023 година може да го преземете во pdf формат тука.

Годишниот план за 2021 година за извршување на внатрешна ревизија може да го преземете во pdf формат тука.

Извршени ревизии и преглед на ревизорски извештаи

 

Ревизорски извештаи од Државниот завод за ревизија

Ревизорски извештаи од независни ревизорски куќи

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.