ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Правилник за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување

Правилник за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.