ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Исправка на одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на РМ“ бр.150/2011)


Исправка на Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на РМ“  бр.150/2011)

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.