ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Правилник за технички барања за системите, составните делови, самостојните технучки единици, опремата, димензиите и вкупните маси и соното оптоварувањ

Правилник за технички барања за системите, составните делови, самостојните технучки единици, опремата, димензиите и вкупните маси и соното оптоварување на возилата

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.