ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Уредба за утврдување на критериуми за категоризација на јавните патишта и нивните ознаки

Уредба за утврдување на критериуми за категоризација на јавните патишта и нивните ознаки, Службен весник на РМ број 13 од 01.02.2010 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.