ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Правилник за мерките за одржување на јавните патишта, начинот и роковите за нивно извршување, како и видот и начинот на извршување на активностите за

Правилник за мерките за одржување на јавните патишта, начинот и роковите за нивно извршување, како и видот и начинот на извршување на активностите за редовно, зимско, периодично и интервентно одржување на јавните патишта

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.