ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Одлука за висината и начинот на наплата на надоместокот за употерба на пат

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина), објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.89/09 од 20.07.2009

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.