ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Одлука за основање на Јавно претпријатие за државни патишта

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката за основање на Јавно претпријатие за државни патишта, бр.41-10147/1 од 20.12.2012 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“бр. 1/13 од 02.01.2013 година.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.