ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Правилник за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за критериумите за определување на улиците во населените места кои ќе се сметаат за дел од државен пат како и нивното одржување, објавен во Службен весник на РМ, бр. 144/2008.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.