ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Статут на Јавното претпријатие

Во продолжение можете да го преземете Статутот на Јавното претпријатие, бр.02-211/4 од 11.01.2013 година.

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.