ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на јавното претпријатие се:

  1. Управен одбор - орган на управување во Јавното претпријатие, кој ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на Јавното претпријатие;
  2. Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење - орган кој врши контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие;
  3. Директор - орган кој раководи со работата на Јавното претпријатие.

 

 

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.