ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ЗАКОНИ

Закони со кои се уредуваат условите и начинот на управувањето, планирањето, изградбата, реконструкцијата, одржувањето, заштитата, финансирањето и надзорот на јавните патишта, како и основањето и управувањето на Јавно Претпријатие за државни патишта.

Закон за јавни патишта со измени и дополнувања

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.