ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

SISTEMIN PËR PAGESË ELEKTRONIKE TË TAKSËS RRUGORE

Është lëshuar në përdorim Sistemi për pagesë elektronike të taksës rrugore me Smart kartela elektronike dhe Pajisje për pagesë elektronike të taksës rrugore (TAG).

I njëjti është në dispozicion në linkun në vijim: https://etc.roads.org.mk/AMC

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.