ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

Процедура за извесување за неправилности

Лице за пријавување неправилности:

Емилија Трајковска

e-mail: emilijag@roads.org.mk

Телефон: 02/3118044 локал 311, мобилен: 078/242335

 

 

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.