ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ГодишнаПрограма2018

Во продолжение можете да ја преземете годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година

© 2019, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.