SISTEMIN PËR PAGESË ELEKTRONIKE TË TAKSËS RRUGOREprint

Është lëshuar në përdorim Sistemi për pagesë elektronike të taksës rrugore me Smart kartela elektronike dhe Pajisje për pagesë elektronike të taksës rrugore (TAG).

I njëjti është në dispozicion në linkun në vijim: https://etc.roads.org.mk/AMC

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.