Мени

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена при подготовка на Проекти за инфраструктура за изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“– Скопје (клучка „Стенковец“), Општина Чучер Сандевопечати

Скопје, 14.01.2021

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Сл.весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 39/16, 99/18), Јавното претпријатие за државни патишта, на ден 30.12.2020 година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена при подготовка на Проектите за инфраструктура за изградба на автопат А4, делница ГП „Блаце“– Скопје (клучка „Стенковец“), Општина Чучер - Сандево (вкупна должина ~12.5 km). Целосната Одлука и формуларите може да ги најдете подолу.
Против оваа одлука јавноста има право на жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавување на одлуката на веб страната на ЈП за државни патишта (сметано од 14.01.2021 година)

Сподели: