KONTAKT

Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore 

 

Adresa: Dame Gruev nr.14, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Е-mail: contact@roads.org.mk
Tel: 02 3118-044
Faks: 02 3220-535

Personat për komunikim me qytetarët që kanë lloj dhe shkallë të caktuar të handikapit:

1. Cvetanka Ristomanova – Këshilltar - përkthyes
   E - maili: cristomanova@roads.org.mk

2.  Aleksandra Gjosheva – Këshilltar për përgatitje administrative të projekteve
   E - maili: aleksandra.goseva@roads.org.mk

3. Dragica Gashparova – Këshilltar për dhënie të lejeve dhe certifikatave
   E - maili: dragicag@roads.org.mk

4. Divna Zhivkoviq – Referent likuidues për kontroll të të ardhurave
   E - maili: divna.zivkovic@roads.org.mk

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.