VENDIM PËR TAKES RRUGORE print

Vendimi për shumën e taksës rrugore është marrë më 20.07.2009 nga ana e Ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore dhe është publikuar në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", numri 89, faqe 2. Në vazhdim, mund ta shkarkoni Vendimin në tërësi, në gjuhën maqedonase.Në vijim mund ta merrni Vendimin e tërësishëm si dhe Vendimin për ndryshim të Vendimit për lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për shfrytëzimin e rrugës (taksa rrugore) të shpallur në “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103 / 14 më datë 10.07.2014.

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.