LIGJEprint

Ligjet me të cilat rregullohet mënyra e menaxhimit, planifikimit, ndërtimit, rikonstruksionit, mirëmbajtjes, mbrojtjes, financimit dhe mbikëqyrjes së rrugëve publike, si dhe themelimi dhe menaxhimi i Ndërmarrjes Publike për Rrugë Shtetërore.

Ligji për rrugët publike me ndryshime dhe plotësime

Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.