HIERARKIA E ORGANIZATËSprint

Që të sigurohet funksionim efikas gjatë kryerjes së detyrimeve, në kuadër të Ndërmarrjes publike funksionojnë:

 • Departamente të pavarura – njësi organizuese të cilat nuk janë në kuadër të ndonjë sektori, por janë nën juridiksion të drejtpërdrejtë të Drejtorit të Ndërmarrjes Publike
 • Sektore të pavarura – njësi organizuese nën juridiksion të drejtpërdrejtë të Drejtorit të Ndërmarrjes Publike
 • Sektore – njësi organizuese nën juridiksion të drejtpërdrejtë të Ndihmës - Drejtorit
 • Departamente në kuadër të sektorëve

Me qëllim që të kryhen punët në lidhje me arkëtimin e taksës rrugore, Ndërmarrja publike ka filiali – pika pagësore, të cilat në qarkullimin juridik nuk janë persona juridikë dhe nuk veprojnë mëvetësisht.

I. Sektor i pavarur është:

 1. Sektori për çështje financiare në kuadër në të cilin funksionojnë departamentet në vijim:
 • Departament për pagesa ndërkombëtare dhe ndjekje të kontratave me institucionet ndërkombëtare financiare
 • Departament për Planifikim dhe Analiza Financiare
 • Departament për Kontabilitet dhe Pagesa

II.  Departamente të pavarura janë:

 1. Departamenti për Revizion të Brendshëm
 2. Departamenti për Teknologjitë e Informimit dhe Komunikimit
 3. Departamenti për Kontroll

III. Sektorët e Ndërmarrjes Publike nën juridiksion të drejtpërdrejtë të ndihmës-drejtorit, në kuadër të cilave funksionojnë departamente të ndryshme janë:

 1. Sektori për çështjet juridike, përgatitje të veprimeve për shpronësim, menaxhim me burimet njerëzore dhe çështje të përgjithshme
 • Departamenti për Çështjet Juridike dhe Përgatitje të Veprimeve për Shpronësim
 • Departamenti për menaxhim me burimet njerëzore dhe çështje të përgjithshme
 1. Sektori për prokurime publike
 • Departamenti për prokurime publike

 1. Sektori për mirëmbajtje të rrugëve, sinjalizim rrugor, mbrojtje rrugore dhe arkëtim të taksës rrugore
 • Departamenti për mirëmbajtje të rrugëve dhe sinjalizim rrugor
 • Departamenti për mbrojtje rrugore
 • Departamenti për arkëtim të taksës rrugore
 • Departamenti për mirëmbajtje të instalimit elektrik dhe analizë të qarkullimit
 1. Sektori për investime
 • Departamenti për investime dhe ndërtim të rrugëve
 • Departamenti për planifikim, ndjekje dhe administrim të dokumentacionit teknik
 • Departamenti për menaxhim të projekteve ndërkombëtare
 • Departamenti për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe aspektet shoqërore
Pjesë:

© 2019, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.