Правилник за внатрешната организација на Агенцијата за државни патиштапечати

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за внатрешната организација на Агенцијата за државни патишта, бр.02-6413/3 од 20.11.2012 година.

Сподели: