ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕпечати

Органи на јавното претпријатие се:

  1. Управен одбор - орган на управување во Јавното претпријатие, кој ги има сите овластувања да презема мерки кои се потребни и корисни заради постигнување на целите на Јавното претпријатие;
  2. Надзорен одбор за контрола на материјално финансиското работење - орган кој врши контрола на материјално финансиското работење на Јавното претпријатие;
  3. Директор - орган кој раководи со работата на Јавното претпријатие.

 

 

Сподели: