ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 67/2013

Санација на мост на државен пат Р1303 (Р513), М.Брод - Кичево (р.Треска)печати

Од: 20.06.2013
До: 12.07.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: