ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 65/2013

Надзор над одржување на државни патишта во времетраење од три годинипечати

Од: 18.06.2013
До: 08.08.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: