ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 62/2013

Изработка на проектна документација за санација и рехабилитација на автопат А1 делница Неготино – Демир Капијапечати

Од: 10.06.2013
До: 26.07.2013
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Содржината на огласот за доделување на договор за јавна набавка можете да го превземете во pdf формат тука

Сподели: